در حال بارگذاری ...
دوشنبه 26 آذر 1397
 • حذف و اضافه 962

  ورودی  تاریخ روز  زمان
  ورودی 942و قبل از آن 96/11/25 چهارشنبه 8 صبح تا 14 
  ورودی 951 96/11/25 چهارشنبه 14 تا20
  ورودی 951و 942  96/11/25 چهارشبه  20 تا 7 صبح روز بعد
  ورودی 952 96/11/28 شنبه  8 صبح تا 14
  ورودی 961 96/11/28 شنبه  14تا 20 
  ورودی 952و 961 96/11/28 شنبه  20 تا 7صبح روز بعد

  جدول زمانبندی حذف و اضافه 962

  نظرات کاربران