در حال بارگذاری ...
شنبه 5 اسفند 1396

حذف و اضافه 962

ورودی  تاریخ روز  زمان
ورودی 942و قبل از آن 96/11/25 چهارشنبه 8 صبح تا 14 
ورودی 951 96/11/25 چهارشنبه 14 تا20
ورودی 951و 942  96/11/25 چهارشبه  20 تا 7 صبح روز بعد
ورودی 952 96/11/28 شنبه  8 صبح تا 14
ورودی 961 96/11/28 شنبه  14تا 20 
ورودی 952و 961 96/11/28 شنبه  20 تا 7صبح روز بعد

جدول زمانبندی حذف و اضافه 962

نظرات کاربران