در حال بارگذاری ...
شنبه 5 اسفند 1396

تقویم دانشگاهی نیمسال دوم 1397-1396

باسمه تعالی

آموزشکده فنی و حرفه­ ای پسران جیرفت

تقویم دانشگاهی نیمسال دوم سال تحصیلی 1397-1396

دوره کاردانی

1 ـ نام نویسی (انتخاب واحد اصلی تحت وب)

 

ترم های تحصیلی

زمان اجرا

کلیـه ورودی ها

از شنبه 1396/11/0/7لغایت پنج شنبه 1396/11/12

تذکرخیلی مهم :  

با توجه به اینکه برای هر ورودی، فقط یک روز از بازه فوق، جهت
انتخاب واحد، تعیین می شود، لذا دانشجویان باید فقط،قبل از شنبه 01396/11/0به سایت آموزشکده فنی و حرفه ­ای پسران جیرفت
به نشانی:         p-jiroft.tvu.ac.ir

و سایت نـاد

نـاد
به نشانی :     reg.tvu.ac.ir

  مراجعه و بر اساس سال ورودی، روز و ساعت اعلام شده، انتخاب   و احد نمایند.

 

 

 

 

 

٭ ماده 3 آئین نامه آموزشی : دانشجو موظف است در هر نیمسال ، در زمانی که دانشگاه اعلام می کند،  برای ادامه تحصیل و
 انتخاب واحد اقدام نماید.  عدم اقدام دانشجو برای نام نویسی بدون اطلاع و عذر موجه در یک نیمسال،  بمنزله انصراف از تحصیل است.  در صورت تأخیر و یا عذر موجه، حق انتخاب واحد و ادامه تحصیل در آن نیمسال را ندارد ولی، آن نیمسال جزو مدت مجاز تحصیل وی محسوب می شود.

2 ـ آخرین مهلت پذیرش درخواست مرخصی تحصیلی ( برای این نیمسال )        شنبه 14 بهمن ماه96

3 ـ شروع کلاس ها           شنبه 14 بهمن ماه 96

4 ـ ترمیم ثبت نام ( حذف و اضافه دروس)     از شنبه 21/11/96  لغایت دو شنبه 30/11/96

5 ـ آخرین مهلت حذف یک درس نظری       از چهارشنبه 02/12/96  لغایت چهار شنبه 1397/03/02

6 ـ پایان کلاس ها     پنج شنبه 1397/03/17

7 ـ زمان شروع امتحانات تئوری           از شنبه 1397/03/19 به مدت دو هفته

8- انتخاب واحد معرفی به استاد ( تکدرس)           از دوشنبه 1396/11/16  لغایت دوشنبه  1396/11/30

٭ براساس تبصره 2 ماده 14 آئین نامه آموزشی ، دانشجویانی که درسی را حذف و اضافه می کنند ، غیبت ایشان در آن درس
 از شروع کلاس ها ( شنبه 14/بهمن ماه /1396 ) محاسبه می شود.

٭ 

     تذکـر مـهم:

دانشجویان بایستی بعد از حذف و اضافه پرینت انتخاب واحد را از سیستم اخذ و به تاییدآموزش برسانند .   

 

                                                                                       

                                                 آمـوزش

نظرات کاربران